Obchodné podmienky TPSK

1. Zmluve strany

TPSK, Patrik Priesol, Zvolenská 1778/13, 010 08 Žilina 8, Živ. Reg.: Okresný úrad Žilina, reg. č.: 580-52138, IČO: 47329769, DIČ: 1086291635 (ďalej len „TPSK“)

a

Zákazník

2. Uzatvorenie zmluvy

Zmluva nadobúda účinnosť uzatvorením objednávky alebo okamihom prijatia (akceptácie) riadnej a úplnej objednávky služby. Ak je pre zaistenie služby nutné, aby Zákazník k objednávke doložil ďalšie náležitosti vyplývajúce zo špecifikácie jednotlivých služieb alebo aby Zákazník vykonal nejaký úkon, nadobúda Zmluva účinnosť jedine, pokiaľ sú všetky tieto náležitosti zo strany Zákazníka kumulatívne splnené.

Splnením všetkých náležitostí nadobúda táto Zmluva medzi TPSK a Zákazníkom účinnosť so všetkými dôsledkami, ktoré sú uvedené v zmluve a s ňou súvisiacimi dokumentmi. Uzatvorením Zmluvy sa TPSK a Zákazník zaväzujú k dodržiavaniu Zmluvy, Podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky zvolenej služby.

3. Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak alebo špeciálnymi zmluvnými podmienkami k vybraným službám stanovené inak. Dĺžka trvania Zmluvy je určená písomnou dohodou zmluvných strán alebo automaticky voľbou dĺžky fakturačného obdobia zo strany Zákazníka pri objednaní služby, pričom v takomto prípade je dĺžka trvania Zmluvy automaticky dohodnutá na dobu rovnakú, ako je doba jedného fakturačného cyklu. K obnoveniu Zmluvy v jej aktuálnom znení dochádza opätovne vždy s novým fakturačným obdobím tejto už existujúcej služby za podmienky riadnej úhrady všetkých záväzkov zo strany Zákazníka voči TPSK a potvrdení zo strany TPSK.

Zmluvný vzťah končí z nasledujúcich dôvodov:
a. odstúpením od zmluvy, alebo
b. neuhradením splatnej pohľadávky riadne a včas, alebo
c. uplynutím zjednanej doby, alebo
d. výpoveďou zmluvy

Ukončením zmluvného vzťahu nie je Zákazník zbavený povinnosti uhradiť TPSK všetky záväzky plynúce z poskytovaných služieb až do ukončenia zmluvného vzťahu ani zodpovednosti za prípadné spôsobené škody TPSK.

4. Odstúpenie od zmluvy

Obidve zmluvné strany majú právo od tejto Zmluvy kedykoľvek odstúpiť z dôvodov uvedených v zákone alebo v Zmluve. Dôvody pre odstúpenie od tejto Zmluvy sú uvedené v Podmienkach, v súvisiacich dokumentoch platných pre tento zmluvný vzťah.

5. Vypovedanie zmluvy

Obidve zmluvné strany majú právo túto zmluvu vypovedať, ale len z dôvodov uvedených v zákone alebo v Zmluve. Dôvody pre výpoveď od tejto Zmluvy sú uvedené v Podmienkach, v súvisiacich dokumentoch platných pre tento zmluvný vzťah.

6. Súvisiace dokumenty

Zmluva a obchodný vzťah z nej vyplývajúci sa riadia predovšetkým Podmienkami v aktuálnom znení či ich dodatkami alebo písomnými dodatkami k Zmluve, a ďalej hlavne obchodným a občianskym zákonníkom Slovenskej republiky v platnom znení so všetkými súvisiacimi dodatkami.

Zákazník objednaním služby potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami vzťahujúcimi sa na objednané služby a so všetkými ďalšími podmienkami aplikovateľnými na uvedený zmluvný vzťah a prejavuje s nimi svoj úplný a neodvolateľný súhlas a akceptáciu.

7. Služba

Službou sa rozumejú všetky konkrétne služby objednané Zákazníkom z ponuky TPSK a potvrdené TPSK.

TPSK ponúka hlavne nasledujúce služby:

· Počítačové služby

· Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Objednávka

Uzatvorením Zmluvy dáva Zákazník najavo svoj súhlas a porozumenie s tým, že je povinný do Objednávky a prípadných ďalších formulárov či listín uvádzať len pravdivé a aktuálne údaje o sebe a v prípade ich zmeny je povinný bez zbytočného odkladu vykonať alebo riadnym spôsobom zaistiť ich aktualizáciu v databáze TPSK. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že TPSK nie je nijako zodpovedné za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Zákazníkovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy TPSK, a že nie je oprávnený náhradu akejkoľvek takto vzniknutej škody na TPSK vymáhať.

Po uzatvorení Zmluvy a splnení prípadných ďalších náležitostí je Zákazníkovi zriadená a sprevádzkovaná objednaná služba a Zákazník zároveň získava svoj unikátny prístup do administračných rozhraní, odkiaľ spravuje svoje služby a ich rozsah. Ku každej sprevádzkovanej službe Zákazník od TPSK získa prístupové údaje nutné k využívaniu služby.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s TPSK menom tretích strán, ak mu k tomu tretia strana nedala vopred písomný súhlas a nie je k tomu písomne zmocnený. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli vykonané z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám najvyšším možným spôsobom zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje, používané technológie, ako aj ďalšie citlivé informácie oznámené mu zo strany TPSK, a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Zákazník oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.

TPSK nie je nijako zodpovedné za zneužitie prihlasovacích údajov Zákazníka alebo osobných údajov Zákazníka či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov a služieb. Za zneužitie týchto údajov zo strany TPSK nemôže byť považované ich zaslanie Zákazníkovi na ním uvedený kontakt po zriadení služby, ani ich opätovné zaslanie či oznámenie Zákazníkovi po tom, čo o ich opakované oznámenie požiada.

Zákazník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom vyrozumieť TPSK v prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia jeho prístupových práv.

TPSK je oprávnené kedykoľvek aj bezdôvodne od Zákazníka vyžadovať doklady vrátane overených písomností, listín a podpisov k preukázaniu akejkoľvek skutočnosti pre TPSK.

TPSK je oprávnené odmietnuť uzatvoriť Zmluvu so Zákazníkom, pokiaľ požiadavky Zákazníka sú úplne nepochybne v rozpore so zákonom.

9. Ochrana osobných údajov

Zákazník súhlasí so spracovávaním a uchovávaním jeho osobných údajov v súlade s nariadením EU č. 2016/679 (GDPR)

TPSK vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy so Zákazníkom a marketingových akcií TPSK a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenia mena a adresy dodania).

10. Prevádzka a reklamácie

TPSK zaistí prevádzku služieb tak, ako vyplýva z ich špecifikácie uvedenej na stránkach, vždy s najvyšším úsilím na zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti. Pokiaľ nie je v špecifikácii služby uvedené inak, neposkytuje k nej TPSK bezplatnú skúšobnú prevádzku. Súčasťou poskytovaného servisu je prevádzka zákazníckej podpory, na ktorú sa Zákazník môže obrátiť so svojimi otázkami, požiadavkami, či pripomienkami. Prevádzka zákazníckej podpory je pre jednotlivé služby zaisťovaná v súlade a v rozsahu s ponúkanými službami. Zákaznícka podpora zaisťuje všetku komunikáciu so Zákazníkmi a prijíma ich požiadavky, ale nie je oprávnená riešiť požiadavky nad rámec zákazníckej podpory.

TPSK komunikuje so Zákazníkom hlavne prostredníctvom svojich internetových stránok, administračným rozhraním zákazníka a ďalej pomocou emailu či telefónu. Zákazník s TPSK komunikuje prostredníctvom svojho administračného rozhrania, bežnou emailovou poštou, bežnou listovou poštou, prostredníctvom chatu, faxu či telefónu. TPSK môže pre zaistenie požiadavky Zákazníka, hlavne akéhokoľvek zásahu do Zákazníkovho užívateľského účtu a/alebo v ňom evidovaných služieb, vyžadovať zo strany Zákazníka autorizovaný spôsob komunikácie alebo zaslanie žiadosti iným spôsobom, ktorý spoľahlivo overí identitu Zákazníka (elektronický podpis, dátová schránka, doporučený list s úradne overeným podpisom). V prípade nedodržania nutnej autorizácie má TPSK právo požiadavku na zmenu odmietnuť.

TPSK si vyhradzuje právo operatívne vykonávať nutné zásahy na prevádzku. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zistenia akéhokoľvek závažného problému, ktorý ohrozuje osoby a/alebo funkčnosť prevádzkovaných služieb a/alebo siete, má TPSK právo okamžite a úplne zastaviť prevádzku poskytovaných služieb tak, aby bolo možné bez zbytočného odkladu odstrániť príčinu problému. Zároveň má TPSK právo v prípade takejto situácie informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach až po zaistení bezpečnosti osôb a prevádzky.

TPSK je oprávnené zmeniť prístupové údaje, upraviť parametre služby aj bez súhlasu zákazníka a to za predpokladu, že je toto opatrenie nutné k zaisteniu riadneho poskytovania príslušnej služby alebo zaistenia bezproblémovej prevádzky. V prípade podozrenia týkajúceho sa porušenia povinností Zákazníka je TPSK oprávnené vykonať kontrolu dát a prerušiť či obmedziť prevádzku príslušnej služby.

Zákazník ohlasuje vady a poruchy na zákaznícku podporu TPSK prostredníctvom telefónu, emailu, faxu alebo iným komunikačným kanálom, ktorý má TPSK so Zákazníkom dojednaný, a to na kontakty uvedené na stránkach TPSK. Zákazník je povinný ohlásiť svoje identifikačné údaje podľa ním využívanej služby, na ktorej poruchu zistil, a to podľa nižšie uvedených ustanovení pre danú službu.

Zákazník nemá nárok na náhradu škôd súvisiacich s akýmkoľvek výpadkom alebo prerušením prevádzky poskytovaných služieb, ale má len nárok na stanovenú kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky. Rozsah kompenzácie za neuskutočnenú prevádzku je obmedzený (maximálna suma kompenzácie je zhodná s mesačným poplatkom), a je určená ako pomerná zľava z prevádzkového poplatku a to v rozsahu, ktorý pomerne zodpovedá rozsahu neuskutočnenej prevádzky. Kompenzácia môže mať po dohode medzi TPSK a Zákazníkom inú formu. Na kompenzáciu Zákazník nemá nárok, pokiaľ z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za všetky Zákazníkovi poskytované služby TPSK, Zmluva je vypovedaná, alebo je služba nefunkčná kvôli predchádzajúcemu jednaniu Zákazníka, alebo Zákazník písomne preukázateľným spôsobom nevykoná reklamáciu nefunkčnosti služby.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že TPSK nenesie žiadnu zodpovednosť (a preto neposkytuje kompenzácie) za poruchy v prevádzke služieb, ktoré preukázateľne sám nespôsobil, hlavne poruchy a odstávky:

a. spôsobené technickým alebo iným problémom niektorého subdodávateľa,

b. vyplývajúce z problémov, ktoré spôsobuje niektorý zo Zákazníkov TPSK,

c. ktorých príčinou je vyššia moc.

Za vyššiu moc sa považujú podľa týchto podmienok hlavne prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany ani nemôžu ovplyvniť, ako napr. živelné pohromy, štrajky, povstanie, mobilizácia, vojna, neočakávané výpadky dodávok elektrickej energie nezavinené účastníkmi apod.

TPSK neručí Zákazníkom ani tretím osobám za žiadne straty finančného, materiálneho alebo iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou alebo prerušením poskytovanej služby, poškodením alebo stratou dát či poškodením serverov, softvéru alebo hardvéru. Služba poskytovaná prostredníctvom siete Internetu sama o sebe vylučuje (vzhľadom k technickej podstate Internetu) možnosť akejkoľvek záruky na vlastnú prevádzku, teda napríklad dosiahnuteľnosti webových stránok z ktoréhokoľvek miesta pripojenia, doručiteľnosti emailov, zaistenia prevádzky Internetového pripojenia a zachovania súkromia.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že hovory či iná forma komunikácie medzi ním a TPSK môžu byť nahrávané či inak monitorované z dôvodu skvalitnenia služieb.

Zákazník sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu TPSK akékoľvek poruchy či prerušenia prevádzky.

Za začiatok poruchy je považovaný okamžik jej nahlásenia účastníkom, alebo okamžik zistenia poruchy prevádzkovateľom, pričom hľadisko začiatku poruchy je fakt, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

Lehota pre vybavenie reklamácie má byť primeraná povahe a rozsahu vady.

11. Odstávky

TPSK si vyhradzuje právo vykonať pre každú služby plánovanú odstávku v rozsahu stanovenom na stránkach. Odstávka slúži hlavne k vykonaniu nutných bezpečnostných upgrade softvéru a údržby, opráv či výmeny hardvéru a/alebo iných technických zariadení nutných k prevádzke danej služby. Pokiaľ prevádzkovateľ predpokladá nutný zásah do hardvéru alebo softvéru strojov, na ktorých je niektorá z ponúkaných služieb prevádzkovaná, alebo ktoré s prevádzkou služby bezprostredne súvisia, a pokiaľ tento zásah obmedzí funkčnosť služby v jednorazovom rozsahu dlhšom ako 30 minút, tak túto plánovanú odstávku TPSK oznámi adekvátnym spôsobom najneskôr 24 hodín pred jej začatím. Za adekvátny spôsob sa považuje zverejnenie informácie o plánovanej odstávke na Internetových stránkach TPSK. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri vykonávaní odstávky na strane prevádzkovateľa či pri výpadku služby vplyvom ďalších okolností, môže prísť k strate dát Zákazníka. Zákazník je sám zodpovedný za zálohovanie dát umiestených alebo prevádzkovaných na zariadeniach TPSK a TPSK za ich stratu nenesie žiadnu zodpovednosť.

TPSK vykoná odstávku v najkratšej možnej miere a pokiaľ možno v dobe nižšej prevádzky, teda hlavne v nočných hodinách, cez víkendy či sviatky. Z takto vykonaných odstávok Zákazníkovi v prípade vopred hlásenej odstávky nevzniká žiadny nárok na akúkoľvek náhradu neuskutočnenej prevádzky ani prípadných súvisiacich škôd.

12. Zmena ponuky

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných služieb, vrátane cien alebo akékoľvek parametre poskytovaných služieb (vrátane služieb už existujúcich), a to s okamžitou účinnosťou, pričom Zákazníkom, ktorí majú uhradenú službu, sú podmienky služby zachované po celú dobu už skôr uhradeného obdobia v pôvodnom rozsahu. Vykonaním platby za službu, ktorá bola prevádzkovateľom zmenená, pre ďalšie obdobie, dáva Zákazník najavo svoj súhlas s prevádzkou služby podľa aktuálne platnej ponuky pre túto službu.

TPSK má právo kedykoľvek uplatniť na štandardne poskytovanú službu tzv. akciovú ponuku, a to napríklad poskytnutím novej služby či novej doplnkovej služby k aktuálnym variantom za uvádzacie ceny, uplatnením časovo obmedzeného zvýhodnenia danej služby napr. jej zlacnením, ďalej znížením alebo odpustením zriaďovacieho poplatku, zvýhodnením zvýšenou využiteľnosťou služby, alebo poskytnutím zvolenej doplnkovej služby či technológie bezplatne apod. vrátane akejkoľvek kombinácie niekoľkých typov zvýhodnení zároveň. Služby zriadené v rámci akciovej ponuky sa riadia zverejnenými podmienkami akciovej ponuky, a to po dobu určenú TPSK. Všetky služby, ktoré sú v okamihu zverejnenia akciovej ponuky už zriadené, alebo sú objednané až po ukončení platnosti akciovej ponuky, nemajú nárok na získanie zvýhodnených podmienok. Možnosť zmeny existujúcej bežnej služby Zákazníka na službu podľa špecifikácie akciovej ponuky určuje TPSK a táto zmena nie je zo strany Zákazníka akokoľvek vymáhateľná. TPSK si vyhradzuje právo zverejnené akciové ponuky kedykoľvek zmeniť, predĺžiť či predčasne ukončiť bez nároku na náhradu.

TPSK má právo kedykoľvek úplne odobrať akúkoľvek službu zo svojej ponuky. Zákazník, ktorý službu odobranú z ponuky využíva, má nárok na jej prevádzku v pôvodnom rozsahu, už nie však na jej úpravy, rozšírenia či zmeny. Zákazník má možnosť dohodnúť s TPSK prevod takejto svojej služby na niektorú zo služieb podľa aktuálnej ponuky. TPSK môže Zákazníka vyzvať ku zmene služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po ktorého uplynutí bude prevádzka pôvodnej služby ukončená. Ak Zákazník nezmení na základe tejto výzvy využívanú službu, nemá nárok na vrátenie platieb, ktoré v súvislosti s prevádzkou služby pôvodnej uskutočnil.

Za dostatočnú informáciu o zmene ponuky podľa tohto odstavca sa považuje náležitá úprava na stránkach TPSK.

13. Platby

Prevádzka služby je zo strany TPSK zaistená po uzatvorení Zmluvy so Zákazníkom, a to na obdobie, ktoré Zákazník v Objednávke zvolil. Svoj záujem na predĺžení prevádzky už existujúcej služby u TPSK dáva Zákazník najavo tým, že riadne a včas uhradí výzvu na úhradu ďalšieho obdobia, ktorú na základe objednávky (resp. žiadosti) Zákazníka vygeneruje TPSK a to v rozsahu zodpovedajúcemu typu služby vrátane všetkých prípadných doplnkových služieb tak, ako ich Zákazník v okamihu vystavenia obnovovacej faktúry využíva. Splatnosť vystavených dokladov je dohodnutá na 14 kalendárnych dní.

Pokiaľ nie je uvedené inak, Zákazník nemá možnosť zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednanej služby, hlavne pridaním či ubratím dodatočných služieb. Zákazník má možnosť si zriadiť novú doplnkovú službu ktorá bude samostatne spoplatnená. Zákazník má právo meniť obsah alebo rozsah poskytovanej služby pred dátumom aktiváciou služby.

O blížiacom sa dátume exspirácie služby môže byť Zákazník zo strany TPSK informovaný primeraným spôsobom a to hlavne zverejnením informácie v administračnom rozhraní Zákazníka. Ak nedôjde k prolongácii a včasnej úhrade výzvy na úhradu ďalšieho obdobia, považuje sa služba za vypovedanú so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu platnú podľa cenníka aj za služby, ktoré využil nad zjednaný limit.

Pokiaľ nie je stanovené inak, fakturuje sa výzvou na úhradu dopredu, pričom sa služba zriadi (alebo je predĺžená) až v okamihu, kedy má Poskytovateľ na svojom bankovom účte dispozičné práva k platbe prijatej od Zákazníka.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné vykonanie platby TPSK, a to v správnej výške, pod správnym VS, ŠS, KS a na správny bankový účet. Akýkoľvek poplatok súvisiaci s uskutočnením platby musí byť uhradený na strane Zákazníka, nie TPSK. Ide hlavne napr. o poplatok za odchádzajúcu platbu, poplatok za medzinárodnú platbu atď. Pokiaľ Zákazník nevykoná platbu riadne, nebude možné prijatú platbu na strane TPSK identifikovať a služba bude považovaná za neuhradenú so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Zákazník má možnosť kedykoľvek zažiadať o predčasné ukončenie prevádzky sprevádzkovanej služby. Pokiaľ Zákazník nevyužíva alebo naďalej nechce využívať sprevádzkovanú službu v objednanom rozsahu, nemá nárok na akékoľvek navrátenie skôr uskutočnených platieb, ktoré vykonal v prospech TPSK v súvislosti s takouto službou.

Zákazník je oprávnený písomne reklamovať vystavené daňové doklady do 15 dní od ich doručenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

14. Záver

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu aj po jeho ukončení dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa všetkých služieb poskytovaných TPSK. Týmto nie je nijak obmedzený či znížený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Celá komunikácia medzi TPSK a Zákazníkom je považovaná za prísne dôvernú. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie týkajúce sa vzájomného obchodného vzťahu, teda vrátane uskutočnenej komunikácie, tretím osobám. Povolenou výnimkou je uverejňovanie marketingových informácií TPSK o svojich Zákazníkoch, ktoré môže byť použité na webových stránkach TPSK a prípadne v jeho marketingových a reklamných tlačovinách. Ďalšou výnimkou je porušenie mlčanlivosti v prípade žiadosti o poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní. Výnimkou je tiež poskytovanie kladných referencií a odporúčaní ohľadom dobrej kvality služieb.

Zákazník má však právo zmeny Zmluvy alebo Zmluvných podmienok odmietnuť, má právo túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie a to v lehote 30 dní od okamihu zverejnenia zmien na stránkach TPSK.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné a účinné od 24.11.2020 a nahradzujú tak všetky doterajšie Obchodné podmienky. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované TPSK.