Zmluvné podmienky používania herného serveru APOKALYPSA

1. Zmluvné strany

Herný server Apokalypsa

(Ďalej len Poskytovateľ)

a

Užívateľ

2. Predmet zmluvných podmienok

Predmetom zmluvných podmienok je vymedzenie vzťahov Poskytovateľa a Užívateľa pri poskytovaní a prevádzke služby herného serveru, ďalej len Služby.

3. Definícia

Poskytovaním Služby sa rozumie prevádzku herného servera na sieti Internet, na ktorom si Užívateľ môže zriadiť vlastný herný účet, prihlasovať sa k tomuto úctu, využívať funkcie ktoré mu herný server ponúka.

4. Registrácia herného účtu

Registráciou herného účtu sa osoba stáva užívateľom Služby. Odoslaním pokynu k registrácii vyslovuje užívateľ súhlas so zmluvnými podmienkami prevádzky služby. Užívateľ zároveň udeľuje týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov. (uvedených v registračnom formulári). Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie v súlade s nariadením GDPR. Súhlas dáva na dobu neurčitú. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

5. Zaistenie prevádzky

Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť prevádzku služby 24 hodín denne. Poskytovateľ nijako negarantuje dostupnosť a ani funkčnosť služby.

6. Je zakázané

Používateľ nesmie využiť na hernom servery chyby, používať softvér ktorý môže ovplyvniť fungovanie hry, vykonávať činnosti v rozpore s platnými zákonmi, správať sa neslušné rozširovať spam, reklamu, a iný nevyžiadaný obsah. Používateľ nesmie poskytnúť službu tretej osobe za úhradu alebo akúkoľvek inú odmenu. Používateľ nesmie skúšať sa prihlásiť sa k hernému účtu ako iná osoba, ktorá by mohla využívať služby herného serveru. Používateľ nesmie skúšať narušiť stabilitu prevádzky služby alebo robiť takejto činnosti na serveri služby, ktoré nesúvisia s využívaním služby.

7. Strata hesla

Prevádzkovateľ zásadne neposkytuje používateľovi ani iným subjektom heslo pre prístup k využitiu služby.

8. Porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvných podmienok môže Poskytovateľ okamžite ukončiť prevádzku herného účtu užívateľa bez nároku na náhradu.

9. Ostatné dojednania

Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky na prevádzku služby. Užívateľ nemôže po Poskytovateľovi nárokovať žiadne nároky na náhradu škody vzniknuté v súvislosti s používaním služby, chybou obsluhy alebo s prípadnými závadami v jej prevádzke. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť podmienky prevádzky služby alebo ju bez nároku na náhradu zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.