Zmluvné podmienky používania aplikácie Krypto broker

1. Zmluvné strany

Payables

(Ďalej len Poskytovateľ)

a

Užívateľ

2. Predmet zmluvných podmienok

Predmetom zmluvných podmienok je vymedzenie vzťahov Poskytovateľa a Užívateľa pri poskytovaní a prevádzke služby obchodnej aplikácie Krypto broker, ďalej len Služby.

3. Definícia

Poskytovaním Služby sa rozumie prevádzka aplikácie na obchodovanie, na Kryptomenovej burze. pričom samotné obchodovanie prebieha na základe externých portálov ako napr.: GDAX, Cex.IO, Kraken, a pod. Poskytovateľ poskytuje iba rozhranie na komunikácie medzi používateľom a portálom. Teda Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú službu a ani finančné sprostredkovanie či poradenstvo.

4. Založenie používateľského účtu

Založiť používateľský účet si môže iba Fyzická osoba ktorá ma trvalý pobyt v rámci Európskej únie, pričom daná osoba musí byt staršia ako 18 rokov. Po odoslaní objednávky na vytvorenie obchodného účtu bude užívateľ kontaktovaný obchodným zástupcom a zároveň vyzvaný na verifikáciu svojej totožnosti, pričom bude nutné naskenovať doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestový pas) a svoju fotografiu tváre (selfie). Vytvorením a verifikovaním obchodného účtu sa fyzická osoba stáva užívateľom Služby. Odoslaním pokynu k registrácii účtu vyslovuje užívateľ súhlas so zmluvnými podmienkami prevádzky služby. Užívateľ zároveň udeľuje týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním jeho osobných údajov. (uvedených v objednávke na vytvorenie obchodného účtu). Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie v súlade s nariadením GDPR. Súhlas dáva na dobu neurčitú. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

5. Zaistenie prevádzky

Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť prevádzku služby 24 hodín denne. Poskytovateľ nijako negarantuje dostupnosť a ani funkčnosť služby.

6. Je zakázané

Používateľ nesmie využiť v aplikácii chyby, používať softvér ktorý môže ovplyvniť fungovanie aplikácie, vykonávať činnosti v rozpore s platnými zákonmi. Používateľ nesmie poskytnúť službu tretej osobe za úhradu alebo akúkoľvek inú odmenu. Používateľ nesmie skúšať sa prihlásiť k účtu ako iná osoba, ktorá by mohla využívať služby aplikácie. Používateľ nesmie skúšať narušiť stabilitu prevádzky služby alebo robiť takejto činnosti na serveri služby, ktoré nesúvisia s využívaním služby.

7. Porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvných podmienok môže Poskytovateľ okamžite ukončiť obchodný účet užívateľa bez nároku na náhradu.

8. Ostatné dojednania

Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky na prevádzku služby. Užívateľ nemôže po Poskytovateľovi nárokovať žiadne nároky na náhradu škody vzniknuté v súvislosti s používaním služby, chybou obsluhy alebo s prípadnými závadami v jej prevádzke. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť podmienky prevádzky služby alebo ju bez nároku na náhradu zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie pre obchodníka

Investovanie predstavuje pre investorov riziká, vrátane rizika straty celej investície. Investor by nemal investovať viac peňazí, než si môže dovoliť stratiť bez toho, aby sa zmenil jeho životný štandard. Vyslovene sa neodporúča investovať požičané peniaze. Hodnota investície fluktuje a nemožno dať žiadnu záruku ich zhodnotenia alebo návratu. Každá investícia by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia. Nikto by sa nemal spoliehať na minulé výkony ako indikátor alebo garanciu budúcich výkonov. Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcich výkonov.